മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

epicentre Edit
    ഒരു സങ്കീര്‍ണ്ണാവസ്ഥയുടെ കേന്ദ്രബിന്ദു


epicentre Edit
Noun
    the point on the Earth's surface directly above the focus of an earthquake


Entries from Olam Open Database

Epicentre(noun)::
    ഭൂകമ്പ പ്രഭവകേന്ദ്രം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ agro, ഇക്ഷുരസം, വങ്കി, അരികെ, അധരപാനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean