മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

enzyme Edit
    ജീവകോശങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതും മറ്റും രാസസംയുക്തങ്ങളില്‍ രൂപാന്തരമുണ്ടാക്കുന്നതുമായ, ചില പ്രോട്ടീന്‍ സാധനങ്ങള്‍


enzyme Edit
noun
    ദീപനരസം
    any of several complex proteins that are produced by cells and act as catalysts in specific biochemical reactions


Entries from Olam Open Database

Enzyme()::
    പ്രകിണ്വം,
Enzyme(noun)::
    ജൈവരാസപ്രക്രിയകളെ ത്വരിപ്പിക്കുന്ന മാംസ്യം,
    ചില പ്രാട്ടീന്‍ വസ്‌തുക്കള്‍,
    ദീപനരസം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അകൃതകൃയ, ആമീക്ഷ, വതങ്ങുക, ഇന്ദുമതി, ഉപാഗ്രം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean