മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

entrain Edit
    തീവണ്ടിയില്‍ കയറുക, കയറ്റുക


entrain Edit
Verb
    board a train


Entries from Olam Open Database

Entrain(verb)::
    തീവണ്ടിയില്‍ കയറുക,
    കയറ്റുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ baud, മണലമീന്‍, ഒട്ടേ, വിരുത്തി, അനുതപ്ത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean