മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

enrol Edit
    പട്ടികയില്‍ ചേര്‍ക്കുക, പെരെഴുതുക


enrol Edit
Verb
    register formally as a participant or member


Entries from Olam Open Database

Enrol()::
    അംഗമായി ചേര്‍ക്കുക,
    പട്ടികയില്‍ പേര്‍ ചേര്‍ക്കുക,
Enrol(noun)::
    പേരെഴുത,
    അംഗത്വം കൊടുക്കുക,
Enrol(verb)::
    പട്ടികയില്‍ ചേര്‍ക്കുക,
    ഒരു സംഘത്തില്‍ അംഗമായി ചേര്‍ക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ astrophysics, conation, sloe, stipend, അത്യുഹ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean