മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

endow Edit
    ധനം നല്ക്കുക, സംഭാവന ചെയ്യുക


endow Edit
Verb
    give qualities or abilities to


endow Edit
Verb
    furnish with an endowment


Entries from Olam Open Database

Endow(verb)::
    ധനം നല്‍കുക,
    സംഭാവന ചെയ്യുക,
    സ്വത്തവകാശം നല്‍കുക,
    ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ അനുവദിക്കുക,
    പരോപകാരാര്‍ത്ഥം ദ്രവ്യം കൊടുക്കുക,
    പരോപകാര്‍ത്ഥം ദ്രവ്യം കൊടുക്കുക,
    സംഭാവനചെയ്യുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ category, extrinsic, fore, irrecoverable, monoplane


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean