മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

endeavour Edit
    ഉദ്യമം , സമാരംഭം, വ്യാപാരം
    A purposeful or industrious, undertaking


endeavour Edit
    പരിശ്രമിക്കുക, പ്രയത്നിക്കുക, അദ്ധ്വാനിക്കുക
    (v)Attempt by employing, effort


endeavour Edit
Noun
    a purposeful or industrious undertaking (especially one that requires effort or boldness)


endeavour Edit
Noun
    earnest and conscientious activity intended to do or accomplish something
eg: wished him luck in his endeavour


endeavour Edit
Verb
    attempt by employing effort
eg: we endeavour to make our customers happy


endeavour
    ഉദ്യമിക്കുക


Entries from Olam Open Database

Endeavour()::
    പ്രയത്നിക്കുക,
Endeavour(noun)::
    പരിശ്രമം,
    യത്‌നം,
    ഉദ്യമം,
    ഉത്സാഹം,
    സമാരംഭം,
    വ്യവസായം,
    വ്യവഹാരം,
Endeavour(verb)::
    ഉദ്യമിക്കുക,
    അദ്ധ്വാനിക്കുക,
    പരിശ്രമിക്കുക,
    പ്രയത്‌നിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ staccato, അച്ഛാവാരം, അംശുദായകന്‍, ഇന്ദ്രസേനാനി, ഫത്കാരി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean