മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

end it al Edit
    ആത്മഹത്യ ചെയ്യുക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ tussle, പ്രാഘൂണികന്‍, യജ്ഞബാഹു, മുഹിരത, അങ്ങ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean