മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

encash Edit
noun
    ബില്‍


encash Edit
verb
    ചെക്കും ഡ്രഫ്റ്റും മറ്റും പണമായി മാറ്റുക
    to turn into cash; to cash


Entries from Olam Open Database

Encash(noun)::
    ബില്‍,
Encash(verb)::
    ചെക്കും മറ്റും പണമായി മാറ്റുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ therm, ബഡവാമുഖംമുഖാഗ്നി, പറ്റുമുറി, കോയ, കൂനാംകുരുക്ക്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean