മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

employ Edit
    ജോലിയില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുക, നിയമിക്കുക


employ Edit
Verb
    put into service; make work or employ for a particular purpose or for its inherent or natural purpose


employ Edit
Verb
    engage or hire for work
eg: How many people has she employed?


employ Edit
Noun
    the state of being employed or having a job
eg: he was in the employ of the city


Entries from Olam Open Database

Employ(noun)::
    ഉപയോഗിക്കുക,
    ഉദ്യോഗം,
    തൊഴില്‍,
    വേല,
    ജോലി,
Employ(verb)::
    ജോലിയില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുക,
    നിയമിക്കുക,
    ജോലിചെയ്യിക്കുക,
    വിനിയോഗിക്കുക,
    പ്രയോഗിക്കുക,
    വ്യാപൃതനാകുക,
    പണിയെടുപ്പിക്കുക,
    വേലയില്‍ നിയമിക്കുക,
    വ്യാപരിപ്പിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ organise, sophism, ഇടിയുക, പരലാക്കല്‍, കാകരുതം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean