മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

egregious Edit
    വമ്പിച്ച, അത്യന്തമായ


egregious Edit
Adjective
    conspicuously and outrageously bad or reprehensible
eg: an egregious lie


Entries from Olam Open Database

Egregious(adjective)::
    വമ്പിച്ച,
    അത്യന്തമായ,
    അസാമാന്യമായ,
    അങ്ങേയറ്റം മോശമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ sonar, ഇടവാട്, ബദ്ധ്വാ, ഭൂതലം, ചമ്മണം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean