മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

edify Edit
    ആത്മീയോന്നതി നേടുക


edify Edit
Verb
    make understand


Entries from Olam Open Database

Edify()::
    മാനസികാഭിവൃദ്ധി വരുത്തുക,
    നന്നാക്കുക,
    ആത്മീയോന്നതി നേടുക,
    ആത്മീയോന്നതി നേടു,
Edify(verb)::
    ആത്മീയോന്നതി നേടുക,
    അറിവുണ്ടാക്കുക,
    ജ്ഞാനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക,
    പ്രബുദ്ധതകൈവരുത്തുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dimension, ensure, അപരകര്‍മ്മം, ഞമഞ്ഞി, അഭിലാഷം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean