മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ecstasy Edit
    പരമാനന്ദം, ഹര്‍ഷോന്മാദം
    A state of elated bliss, A state of being, carried away by overwhelming emotion


ecstasy Edit
Noun
    a state of being carried away by overwhelming emotion


ecstasy Edit
Noun
    a state of elated bliss


ecstasy Edit
Noun
    street names for methylenedioxymethamphetamine


Entries from Olam Open Database

Ecstasy()::
    ആനന്ദോന്മാദം,
    ധ്യാനവൈവശ്യം,
    ആത്മീയനിര്‍വൃതി,
    അത്യാനന്ദം,
    ഹര്‍ഷോന്‍മാദം,
Ecstasy(noun)::
    ഹര്‍ഷോന്മാദം,
    ആനന്ദാതിരേകം,
    പരമാനന്ദം,
    നിര്‍വൃതി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അധോഗമനം, അനുദ്ഭൃത, ബര്‍ബ്ബടം, മനസ്സുമുട്ട്, അട്ടിമറി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean