മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

easterner Edit
noun
    പൗരസ്ത്യദേശവാസി
    An inhabitant of an eastern area


Entries from Olam Open Database

Easterner(noun)::
    പൗരസ്‌ത്യ ദേശനിവാസി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ organisation, മാംസജം, പാഴിയാരം, തടിക്കാതല്‍, ജാഗ്രത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean