മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

earl Edit
    ഇംഗ്ലീഷ് പ്രഭു


earl Edit
Noun
    a British peer ranking below a marquess and above a viscount


Entries from Olam Open Database

Earl(noun)::
    ഇംഗ്ലീഷ്‌പ്രഭു,
    ബ്രിട്ടീഷ്‌ ഇടപ്രഭു,
    ബ്രിട്ടീഷ് ഇടപ്രഭു,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fond, അയര്‍പ്പ, ഇഞ്ചാല, വിമാനവേധത്തോക്ക്, വേഡം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean