മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

driver Edit
    സാരഥി, വണ്ടിക്കാരന്‍, ഡ്രൈവര്‍
    The operator of a motor vehicle,, Someone who drives animals that pull a vehicle


driver Edit
    നിയന്ത്രണം കൈയിലുള്ളവന്‍


driver Edit
Noun
    the operator of a motor vehicle


driver Edit
Noun
    someone who drives animals that pull a vehicle


driver Edit
Noun
    a golfer who hits the golf ball with a driver


driver Edit
Noun
    (computer science) a program that determines how a computer will communicate with a peripheral device


driver Edit
Noun
    a golf club (a wood) with a near vertical face that is used for hitting long shots from the tee


Entries from Olam Open Database

Driver(noun)::
    സൂതന്‍,
    ഗോള്‍ഫില്‍ പന്തടിക്കാനുള്ള നീണ്ട വടി,
    വൈദ്യുതി പുറത്തേയ്‌ക്ക്‌ അയയ്‌ക്കാനുള്ള ഉപകരണം,
    വണ്ടി ഓടിക്കുന്നയാള്‍,
    നിയന്ത്രിക്കുന്നവന്‍,
    വണ്ടിക്കാരന്‍,
    സാരഥി,
    ഡ്രവര്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംവിധാനം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ sabot, അയരാന്യത്ത്, അരിപ്പടി, അധിക്രമം, അജഗജാന്തരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean