മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

draggle Edit
    ചേറ്റില്‍ക്കൂടി ഇഴയ്ക്കുക, ഊര്‍പ്പമാക്കുക


draggle Edit
Verb
    make wet and dirty, as from rain


Entries from Olam Open Database

Draggle(verb)::
    ചേറ്റില്‍ക്കൂടി ഇഴയ്‌ക്കുക,
    ഈര്‍പ്പമാക്കുക,
    നിലത്തിഴച്ചു മലിനമാക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ aura, chagrin, trafficker, അന്തര്യാഗം, ഇലിലന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean