മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

dotty Edit
adjective
    കുത്തുകളുള്ള, പുള്ളികളുള്ള


dotty Edit
adjective
    ദുര്‍ബ്ബലചിത്തമുള്ള, വിചിത്രസ്വഭാവിയായ
    informal or slang term for mentally irregular


dotty Edit
Adjective
    intensely enthusiastic about or preoccupied with


Entries from Olam Open Database

Dotty(adjective)::
    കുത്തുകളുള്ള,
    ദുര്‍ബ്ബലചിത്തമുള്ള,
    പുള്ളികളുള്ള,
    നിസ്സാരമായ,
    വട്ടുപിടിച്ച ബാലിശപ്രകൃതിയുള്ള,
    വിചിത്രസ്വഭാവിയായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ deflate, അയുഗ്മം, ഷോഡശം, വിപശ്ചിത്ത്, മര്‍ച്ചിത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean