മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

diverge Edit
    വ്യത്യസ്തദിശകളില്‍ പോകുക, അകന്നു പോകുക


diverge Edit
Verb
    move or draw apart
eg: The two paths diverge here


diverge Edit
Verb
    have no limits as a mathematical series


diverge Edit
Verb
    extend in a different direction
eg: The lines start to diverge here


diverge Edit
Verb
    extend in a different direction
eg: Their interests diverged


diverge Edit
Verb
    be at variance with; be out of line with


Entries from Olam Open Database

Diverge()::
    അകലുക,
    തമ്മില്‍ അകന്നുപോവുക,
Diverge(verb)::
    വ്യത്യസ്‌തദിശകളില്‍ പോകുക,
    അകന്നുപോകുക,
    പരക്കുക,
    വിട്ടുമാറുക,
    വ്യാപിക്കുക,
    കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്നും പിരിയുക,
    നിര്‍ഗമിക്കുക,
    വേര്‍പെടുക,
    വിചലിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ trek, അരീക്ക, പ്രാണശൂല, അനാച്ഛാദിത, ആഢ്യരോഗം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean