മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

dispel Edit
    അകറ്റുക, നീക്കുക


dispel Edit
Verb
    force to go away; used both with concrete and metaphoric meanings
eg: dispel doubts


dispel Edit
Verb
    to cause to separate and go in different directions


Entries from Olam Open Database

Dispel()::
    ഓടിക്കുക,
    അപ്രത്യക്ഷമാക്കുക,
Dispel(verb)::
    അകറ്റുക,
    നീക്കുക,
    ഇല്ലാതാക്കുക,
    തുരത്തുക,
    ദൂരീകരിക്കുക,
    ചിതറിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ golf club, melancholy, celt, അഗ്നിക്കാവിട, അതിജാഗരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean