മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

disinfect Edit
    രോഗാണുക്കലെ നശിപ്പിക്കുക, വിഷബീജമകറ്റുക


disinfect Edit
Verb
    destroy microorganisms or pathogens by cleansing
eg: disinfect a wound


Entries from Olam Open Database

Disinfect(verb)::
    രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുക,
    അണുനശീകരണം നടത്തുക,
    ശുചീകരിക്കുക.,
    വിഷബീജമകറ്റുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആനക്കല്പട, പ്രമഥനാഥന്‍, വീശല്‍, അനവധാനം, പണം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean