മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

disfranchisement Edit
    വോട്ടവകാശനിഷേധം


disfranchisement Edit
Noun
    the discontinuation of a franchise; especially the discontinuation of the right to vote


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അകസ്മാത്, അശ്വമാലിക, ഒത്തുകളി, പ്രതാരകന്‍, പരിത്യക്ത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean