മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

disconnect Edit
    വേര്‍പെടുത്തുക, വേറാക്കുക


disconnect Edit
Verb
    pull the plug of (electrical appliances) and render inoperable


disconnect Edit
Verb
    make disconnected, disjoin or unfasten


disconnect Edit
Noun
    an unbridgeable disparity (as from a failure of understanding)
eg: there is a vast disconnect between public opinion and federal policy


Entries from Olam Open Database

Disconnect(verb)::
    വേര്‍പെടുത്തുക,
    വേറാക്കുക,
    വിഘടിപ്പിക്കുക,
    വിച്ഛേദിക്കുക,
    വിയോജിപ്പിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ volt, ഒഭയം, വാവട, വിശാലാക്ഷി, മനുഷി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean