മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

discommode Edit
    മറ്റൊരാളിന് അസൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുക


discommode Edit
Verb
    to cause inconvenience or discomfort to


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ baroque, extract, pamper, അയനി, അല്പീകരീക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean