മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

discomfit Edit
    യുദ്ധത്തില്‍ പരാജയപ്പെടുത്തുക


discomfit Edit
Verb
    cause to lose one's composure


Entries from Olam Open Database

Discomfit(verb)::
    യുദ്ധത്തില്‍ പരാജയപ്പെടുക,
    ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലെത്തിക്കുക,
    പരാങ്‌മുഖനാക്കുക,
    അന്തം വിട്ടിരിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dead end, popularize, അനുവാതം, അംഭോജസംഭവന്‍, അഭവന്മതയോഗം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean