മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

dilatory Edit
    കാലതാമസം വരുത്തുക, വിളംബനം വരുത്തുക


dilatory Edit
Adjective
    wasting time


Entries from Olam Open Database

Dilatory()::
    താമസമുള്ള,
    കാലതാമസം വരുത്താനുള്ള,
    ചുറുചുറുക്കില്ലാത്ത,
Dilatory(adjective)::
    കാലതാമസം വരുത്തുന്ന,
    വിളംബനം വരുത്തുന്ന,
    ആലസ്യമാര്‍ന്ന,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ calamine, nervy, അനുവചനം, ബഹുതഃ, ചാരുദത്തം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean