മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

digress Edit
    വഴിതെറ്റുക, വിഷയത്തില്‍ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുക


digress Edit
Verb
    lose clarity or turn aside especially from the main subject of attention or course of argument in writing, thinking, or speaking
eg: She always digresses when telling a story


digress Edit
Verb
    lose clarity or turn aside especially from the main subject of attention or course of argument in writing, thinking, or speaking
eg: Don't digress when you give a lecture


digress Edit
Verb
    wander from a direct or straight course


Entries from Olam Open Database

Digress()::
    കാടുകയറുക,
    വ്യതിചലിക്കുക,
Digress(noun)::
    ഭ്രംശം,
    സ്ഥാനചലനം,
Digress(verb)::
    വഴിതെറ്റുക,
    വിഷയത്തില്‍നിന്ന്‌ വ്യതിചലിക്കുക,
    പ്രധാനവിഷയത്തില്‍ നിന്ന്‌ വ്യതിചലിക്കുക,
    വഴിയില്‍ നിന്ന്‌ വ്യതിചലിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fizzle, team, അവരുദ്ധി, അജ്രം, ശൈലൂഷം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean