മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

diet Edit
    പഥ്യാഹാരക്രമം


diet Edit
    ആലോചനാസഭ


diet Edit
Noun
    a prescribed selection of foods


diet Edit
Noun
    a legislative assembly in certain countries (e.g., Japan)


diet Edit
Noun
    the usual food and drink consumed by an organism (person or animal)


diet Edit
Noun
    the act of restricting your food intake (or your intake of particular foods)


diet Edit
Verb
    follow a regimen or a diet, as for health reasons
eg: He has high blood pressure and must stick to a low-salt diet


diet Edit
Verb
    eat sparingly, for health reasons or to lose weight


Entries from Olam Open Database

Diet(noun)::
    പ്രഥ്യാഹാരക്രമം,
    ആലോചനാസഭ,
    ആഹാരക്രമം,
    പഥ്യം,
    പഥ്യാഹാരം,
    ആരോഗ്യകരമായ കാരണങ്ങളാല്‍ പ്രത്യേകിച്ചും വണ്ണം കുറയ്‌ക്കാന്‍ വൈദ്യവിധിപ്രകാരം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഭക്ഷണപാനീയങ്ങള്‍,
Diet(verb)::
    നിര്‍ദ്ദിഷ്‌ട ഭക്ഷണം കഴിക്കുക,
    പഥ്യമുറയനസുരിച്ച്‌ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക,
    നിത്യാഹാരം,
    പഥ്യാഹാരക്രമംകൂടിയാലോചനാസഭ,
    ജപ്പാനിലെ നിയമനിര്‍മ്മാണസഭ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഗ്രബുക്ക്, ആള്‍മാകാണം, പ്രശ്രഥ, ബോധ്യപ്പെടുക, ഭൗകമ്പിക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean