മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

dicky Edit
    വണ്ടിക്കാരന്‍റെ പീഠം


dicky Edit
Adjective
    (informal) faulty
eg: I've got this dicky heart


dicky Edit
noun
    മോട്ടോര്‍ കാറിന്റെ പിന്നിലുള്ള മടക്കാവുന്ന സീറ്റ്‌
    a small third seat in the back of an old-fashioned two-seater


dicky Edit
Noun
    a man's detachable insert (usually starched) to simulate the front of a shirt


dicky Edit
noun
    മോട്ടോര്‍ കാറിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഭാഗം
    compartment in an automobile that carries luggage or shopping or tools


Entries from Olam Open Database

Dicky()::
    മോട്ടോര്‍ കാറിന്റെ പിന്നിലുള്ള മടക്കാവുന്ന സീറ്റ്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മാംസദാഹം, അര്‍പ്പിത, അന്ദോളനം, ഇതിഹാസം, പ്രശമനം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean