മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

dick Edit
    ആള്‍, ആസാമി


dick Edit
Noun
    someone who is a detective


dick Edit
Noun
    obscene term for penis


Entries from Olam Open Database

Dick(noun)::
    പുരുഷലിംഗം,
    ആള്‍,
    ആസാമി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അലേലുയ, മയൂരം, ഉന്മദം, പ്രവാസം, പ്രബുദ്ധന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean