മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

diatribe Edit
    എഴുത്തിലൂടെയോ പറച്ചിലിലടെയോ ഉളള ഉഗ്രമായ അധിക്ഷേപം


diatribe Edit
Noun
    thunderous verbal attack


Entries from Olam Open Database

Diatribe(noun)::
    അധിക്ഷേപം,
    അപഭാഷണം,
    എഴുത്തിലൂടെയോ പറച്ചിലിലൂടെയോ ഉള്ള ഉഗ്രമായ അധിക്ഷേപം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ diet, അടയാണി, അടിച്ചോല, അകചുറ്റ്, ആടകമാടം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean