മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

devoid Edit
    ഇല്ലാത്ത, രഹിതമായ


devoid Edit
Adjective
    completely wanting or lacking
eg: the sentence was devoid of meaning


Entries from Olam Open Database

Devoid(adjective)::
    അഭാവമുള്ള,
    ശൂന്യമായ,
    ഇല്ലാത്ത,
    രഹിതമായ,
    ശൂന്യമാക്കപ്പെട്ട,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ munificent, pronoun, അറുതിങ്ങള്‍പ്പയറ്, അതിജഗതി, ഇളങ്കോവില്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean