മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

deploy Edit
verb
    സേനയെ അണിയായി നിറുത്തുക


deploy Edit
verb
    വിന്യസിക്കുക
    place troops or weapons in battle formation


deploy Edit
verb
    to distribute systematically or strategically
eg: The U.S. deploys its weapons in the Middle East


deploy Edit
verb
    ഫലപ്രദമായ രീതിയില്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക
    bring in to use; make use of


Deploy Edit
verb
    വിന്യസിക്കുക


Entries from Olam Open Database

Deploy(verb)::
    പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക,
    ഫലപ്രദമായ രീതിയില്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക,
    സേനയെ അണിയായി നിറുത്തുക,
    വിസ്‌തൃതവ്യൂഹം രചിക്കുക,
    സേനയെ അണിനിരത്തുക,
    വിന്യസിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അതിഥിഗൃഹം, വാരിധിമേഖല, വാക്ക്, മദ്ധ്വകം, മേദസ്വി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean