മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

demarcation Edit
noun
    അതിര്‍ത്തി രേഖപ്പെടുത്തല്‍, അതിരുതിരിക്കല്‍


demarcation Edit
noun
    അതിര്‌
    the boundary of a specific area


demarcation Edit
noun
    വേര്‍തിരിക്കല്‍
    a conceptual separation or distinction


Entries from Olam Open Database

Demarcation()::
    അതിര്‌,
Demarcation(noun)::
    അതിര്‍ത്തി രേഖപ്പെടുത്തല്‍,
    അതിരു തിരിക്കല്‍,
    അതിരുതിരിക്കല്‍,
    അതിര്‍ത്തി നിര്‍ണ്ണയിക്കല്‍,
Demarcation(verb)::
    വേര്‍തിരിക്കല്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ചോരക്കുഞ്ഞ്, വിധാനം, മോദിത, ഇളയ, സാപ്പാട്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean