മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

deluxe Edit
    വിശിഷ്ടമായ, ഉയര്‍ന്ന നിലവാരമുള്ള


deluxe Edit
Adjective
    rich and superior in quality


deluxe Edit
Adjective
    elegant and sumptuous
eg: a deluxe car


de luxe Edit
Adjective
    elegant and sumptuous


Entries from Olam Open Database

Deluxe(adjective)::
    വിശിഷ്‌ടമായ,
    സുഖഭോഗപരമായ,
    വിലയേറിയ,
    ഗുണമേന്മയും മെച്ചപ്പെട്ട നിലവാരമുള്ള,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fibula, splice, without fail, മണലന്‍, മകരത്താന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean