മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

delectable Edit
    ആഹ്ലാധകരം, സന്തോഷപ്രദം


delectable Edit
Adjective
    extremely pleasing to the sense of taste


delectable Edit
Adjective
    capable of arousing desire
eg: the delectable Miss Haynes


Entries from Olam Open Database

Delectable(adjective)::
    ആനന്ദകരമായ,
    ആഹ്ലാദജനകമായ,
    രമണീയമായ,
    രമ്യമായ,
    സന്തോഷപ്രദം,
Delectable(noun)::
    ആഹ്ലാദകരം,
    മനോരഞ്‌ജകം,
    രമ്യം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ doff, catalyticagent jemldbjkx, അതിസ്പര്‍ശം, പ്രൗഷ്ഠി, മാദ്ധ്യമം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean