മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

deign Edit
    പ്രസാദിക്കുക, കനിഞ്ഞരുളുക


deign Edit
Verb
    do something that one considers to be below one's dignity


Entries from Olam Open Database

Deign(verb)::
    പ്രസാദിക്കുക,
    കനിഞ്ഞരുളുക,
    അനുഗ്രഹിക്കുക,
    കടാക്ഷിക്കുക,
    യോഗ്യനെന്നെണ്ണുക,
    തിരുവുള്ളം തോന്നുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അനുഷ്ഠാതവ്യ, ഇന്ദ്രേജ്യന്‍, ചന്തവില, മസ്ജിദ്, ആത്തോല്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean