മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

defray Edit
    ചെലവുചെയ്യുക, ചെലവു വഹിക്കുക


defray Edit
Verb
    bear the expenses of


Entries from Olam Open Database

Defray(verb)::
    ചെലവിനു കൊടുക്കുക,
    ചെലവാക്കുക,
    ശമിപ്പിക്കുക,
    ചെലവുചെയ്യുക,
    ചെലവുവഹിക്കുക,
    ചെലവായതു കൊടുക്കുക,
    ചെലവു വഹിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ commodity, continent, martyr, casanova, ഉച്ചത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean