മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

deduce Edit
    നിഗമനം ചെയ്യുക, അനുമാനിക്കുക, ഊഹിച്ചെടുക്കുക


deduce Edit
Verb
    reason by deduction; establish by deduction


deduce Edit
Verb
    conclude by reasoning; in logic


Entries from Olam Open Database

Deduce(verb)::
    നിഗമനം ചെയ്യുക,
    അനുമാനിക്കുക,
    ഊഹിച്ചെടുക്കുക,
    നിഗമനത്തിലെത്തുക,
    ദൃഷ്‌ടാന്തത്തില്‍ നിന്ന്‌ കാര്യം ഗ്രഹിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അടഹ്കം, മഹാമൂല്യം, പടീഭവനം, ലോഹരജസ്സ്, നൊടി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean