മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

decurrent Edit
adjective
    താഴോട്ടു പതിക്കുന്ന
    Extending downward; - said of a leaf whose base extends downward and forms a wing along the stem


decurrent Edit
Adjective
    Extending downward; - said of a leaf whose base extends downward and forms a wing along the stem


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ alderman, uncharitable, അണ്ഡാകര്‍ഷണം, അപവരകം, അരയാട


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean