മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

decrepitate Edit
    വറുക്കുക, പൊരിക്കുക


decrepitate Edit
Verb
    undergo decrepitation and crackle
eg: The salt decrepitated


decrepitate Edit
Verb
    to roast or calcine so as to cause to crackle or until crackling stops
eg: decrepitate salts


Entries from Olam Open Database

Decrepitate(verb)::
    വറുക്കുക,
    പൊരിക്കുക,
    നീറ്റുക,
    തീപിടിച്ചു പൊട്ടുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അജാജീവന്‍, ആശ്രിത്യ, ഛര്‍ദ്ദനം, ഋദ്ധിമാന്‍, പ്രീണനം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean