മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

decrepitate Edit
    വറുക്കുക, പൊരിക്കുക


decrepitate Edit
Verb
    undergo decrepitation and crackle
eg: The salt decrepitated


decrepitate Edit
Verb
    to roast or calcine so as to cause to crackle or until crackling stops
eg: decrepitate salts


Entries from Olam Open Database

Decrepitate(verb)::
    വറുക്കുക,
    പൊരിക്കുക,
    നീറ്റുക,
    തീപിടിച്ചു പൊട്ടുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gemmate, get one's own back, panoplied, propaganda, അപുംസ്ക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean