മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

decrepit Edit
    വാര്‍ദ്ധക്യത്താല്‍ ക്ഷീണിച്ച, ജരാക്രാന്തമായ, ജീര്‍ണ്ണിച്ച


decrepit Edit
Adjective
    worn and broken down by hard use
eg: a decrepit bus...its seats held together with friction tape


decrepit Edit
Adjective
    lacking bodily or muscular strength or vitality


Entries from Olam Open Database

Decrepit(adjective)::
    വാര്‍ദ്ധക്യത്താല്‍ തളര്‍ന്ന,
    ഉപയോഗിച്ചു പഴകിയത്,
    അങ്ങേയറ്റം ജീര്‍ണ്ണിച്ച,
    വാര്‍ദ്ധക്യത്താല്‍ ക്ഷീണിച്ച,
    ജരാക്രാന്തമായ,
    ജീര്‍ണ്ണിച്ച,
    പടുകിഴവനായ,
    തളര്‍ന്നവശനായ,
    പഴഞ്ചനായ,
    വയസ്സുചെന്ന,
    മെലിഞ്ഞ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ despoil, racket, ആര്‍ത്തപരായണ, ചിണ്ട്, വൃക്ഷാലയം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean