മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

deceptive Edit
    ചതിയുള്ള, വഞ്ചകമായ, വഴിതെറ്റിക്കുന്ന
    Causing one to believe what is, not true or fail to believe what is true


deceptive Edit
Adjective
    causing one to believe what is not true or fail to believe what is true
eg: deceptive calm


deceptive Edit
Adjective
    designed to deceive or mislead either deliberately or inadvertently
eg: the deceptive calm in the eye of the storm


deceptive Edit
Adjective
    designed to deceive or mislead either deliberately or inadvertently
eg: deliberately deceptive packaging


deceptive
    ഭംഗുര


Entries from Olam Open Database

Deceptive()::
    വഞ്ചിക്കുന്ന,
    മോഹിപ്പിക്കുന്ന,
Deceptive(adjective)::
    മോഹജനകമായ,
    വഞ്ചകമായ,
    വഴിതെറ്റിക്കുന്ന,
    തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന,
    മോഹിപ്പിക്കുന്ന,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ duplicate, swale, angling, അവെസ്ത, അഗണ്യം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean