മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

decarbonize Edit
    നീക്കിക്കളയുക


decarbonize Edit
Verb
    remove carbon from (an engine)


decarbonize Edit
Verb
    remove carbon or carbon compounds from; change something so that it does not add carbon dioxide to the atmosphere or contribute to global warming


Entries from Olam Open Database

Decarbonize()::
    യന്ത്രങ്ങളില്‍നിന്ന് അംഗാരാംശം നീക്കിക്കളയുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ crook, renovate, thence, അഡ്വോക്കേറ്റ്, അനഞ്ജന


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean