മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

decade Edit
    ദശകം, പത്തുക്കൊല്ലകാലം


decade Edit
Noun
    a period of 10 years


decade Edit
Noun
    the cardinal number that is the sum of nine and one; the base of the decimal system


Entries from Olam Open Database

Decade(noun)::
    ദശകം,
    ദശവര്‍ഷം,
    ദശാബ്‌ദം,
    പത്തിന്‍റെ ഗണം,
    പത്തു കൊല്ലം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മജ്ജാവുകള്‍, അംശാശം, പ്രക്ഷരം, ഒന്നും, മച്ചാന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean