മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

dampen Edit
    നനവ് വരുത്തുക, ശക്തി കുറയ്ക്കുക


dampen Edit
Verb
    smother or suppress


dampen Edit
Verb
    make moist


dampen Edit
Verb
    deaden (a sound or noise), especially by wrapping


dampen Edit
Verb
    reduce the amplitude (of oscillations or waves)


dampen Edit
Verb
    make vague or obscure or make (an image) less visible


dampen Edit
Verb
    check; keep in check (a fire)


dampen Edit
Verb
    lessen in force or effect


Entries from Olam Open Database

Dampen(adjective)::
    മന്ദമായ,
    നിയന്ത്രിതമായ,
    വിസ്‌മയിച്ച,
    അന്ധാളിച്ച,
    ഈര്‍പ്പമുള്ള,
    നനവുള്ള,
Dampen(noun)::
    മ്ലാനത,
    മങ്ങല്‍,
    അധൈര്യം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hearken, അവദിക്കുക, അപിച്ഛില, അനുയവം, മിടച്ചല്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean