മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

damn Edit
    കുറ്റം ചുമത്തുക, അധിക്ഷേപിക്കുക, ശിക്ഷ വിധിക്കുക


damn Edit
Adjective
    used as expletives
eg: oh, damn!


damn Edit
Adjective
    expletives used informally as intensifiers
eg: he's a damn (or goddam or goddamned) fool


damn Edit
Verb
    wish harm upon; invoke evil upon


damn Edit
Adverb
    extremely


damn Edit
Noun
    something of little value
eg: his promise is not worth a damn


damn Edit
Interjection
    exclamation of annoyance


Entries from Olam Open Database

Damn()::
    ശപിക്കുക,
Damn(noun)::
    നിസ്സാരത,
    കുറ്റം,
    കൊടും ശാപം,
Damn(verb)::
    ദണ്‌ഡിക്കുക,
    കുറ്റം ചുമത്തുക,
    നിന്ദിക്കുക,
    ചുമത്തുക,
    അധിക്ഷേപിക്കുക,
    ശിക്ഷ വിധിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pension, swat, ആമം, വിച്ഛേദം, മേഘം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean