മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

damn Edit
    കുറ്റം ചുമത്തുക, അധിക്ഷേപിക്കുക, ശിക്ഷ വിധിക്കുക


damn Edit
Adjective
    used as expletives
eg: oh, damn!


damn Edit
Adjective
    expletives used informally as intensifiers
eg: he's a damn (or goddam or goddamned) fool


damn Edit
Verb
    wish harm upon; invoke evil upon


damn Edit
Adverb
    extremely


damn Edit
Noun
    something of little value
eg: his promise is not worth a damn


damn Edit
Interjection
    exclamation of annoyance


Entries from Olam Open Database

Damn()::
    ശപിക്കുക,
Damn(noun)::
    നിസ്സാരത,
    കുറ്റം,
    കൊടും ശാപം,
Damn(verb)::
    ദണ്‌ഡിക്കുക,
    കുറ്റം ചുമത്തുക,
    നിന്ദിക്കുക,
    ചുമത്തുക,
    അധിക്ഷേപിക്കുക,
    ശിക്ഷ വിധിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ നിഖില, vertebrata, ഉപനസ്ത, tonal system, benzene nucleus


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean