മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

dale Edit
    മലയടിവാരനിവാസി


dale Edit
Noun
    an open river valley (in a hilly area)


Entries from Olam Open Database

Dale()::
    താഴ്വര,
Dale(noun)::
    മലയടിവാരം,
    താഴ്‌വര,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ athirst, fig, അര്‍ദ്ധമാഗധീ, , വൈജ്ഞാനികന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean