മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

cushy Edit
    മൃദുവായ, സൗകര്യപ്രദവും സുഖകരവുമായ


cushy Edit
Adjective
    not burdensome or demanding; borne or done easily and without hardship
eg: what a cushy job!


Entries from Olam Open Database

Cushy()::
    സൗകര്യപ്രദവും സുഖകരവുമാ,
Cushy(adjective)::
    മൃദുവായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആവേശിക, ഇത, വീളുക, അഷ്ടഗ്രാസി, അവിശ്രമ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean