മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

cube Edit
    നീളം, വീതി, ഉയരം ഈ മുന്നും സമയളവോടു കൂടിയ ഘനപദാര്‍ത്ഥം


cube Edit
Noun
    a hexahedron with six equal squares as faces


cube Edit
Noun
    a three-dimensional shape with six square or rectangular sides


cube Edit
Noun
    the product of three equal terms


cube Edit
Noun
    any of several tropical American woody plants of the genus Lonchocarpus whose roots are used locally as a fish poison and commercially as a source of rotenone


cube Edit
Noun
    a block in the (approximate) shape of a cube


cube Edit
Verb
    raise to the third power


cube Edit
Verb
    cut into cubes
eg: cube the cheese


Entries from Olam Open Database

Cube(noun)::
    നീളം വീതി ഉയരം ഈ മൂന്നും ഒരേ അളവുള്ള ഘടപദാര്‍ത്ഥം,
    ത്രവര്‍ഗ്ഗം,
    കോപ്പറേറ്റീവ്‌ യൂസേഴ്‌സ്‌ ഓഫ്‌ ബറോസ്‌ എക്യുപ്‌മെന്റ്‌,
    ക്യൂബ്‌,
    ത്രിവര്‍ഗ്ഗം,
    സമചതുരഷഡ്ഭുജം,
    ആറു സമചതുരവശങ്ങളോടു കൂടിയ കട്ടി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ concentre, encourage, sensitize, ചീയുക, വിഭാഗ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean