മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

crude Edit
    അപക്വമായ, സ്വാഭാവികാവസ്ഥയിലുള്ശ


crude Edit
Adjective
    not carefully or expertly made
eg: managed to make a crude splint


crude Edit
Adjective
    not carefully or expertly made
eg: a crude cabin of logs with bark still on them


crude Edit
Adjective
    conspicuously and tastelessly indecent
eg: a crude joke


crude Edit
Adjective
    conspicuously and tastelessly indecent
eg: crude behavior


crude Edit
Adjective
    not refined or processed
eg: crude oil


crude Edit
Adjective
    belonging to an early stage of technical development; characterized by simplicity and (often) crudeness
eg: the crude weapons and rude agricultural implements of early man


crude Edit
Adjective
    devoid of any qualifications or disguise or adornment
eg: the crude facts


crude Edit
Adjective
    not processed or subjected to analysis
eg: only the crude vital statistics


crude Edit
Noun
    a dark oil consisting mainly of hydrocarbons


Entries from Olam Open Database

Crude(adjective)::
    അസംസ്കൃതമായ,
    മര്യാദയില്ലാത്ത,
    പ്രാകൃതികാവസ്ഥയിലുള്ള,
    അപക്വമായ,
    സ്വാഭാവികാവസ്‌തയിലുള്ള,
    ഉപയോഗക്ഷ്‌മമാക്കികകയിട്ടില്ലാത്ത,
    അസംസ്‌കൃതമായ,
    അപരിഷ്‌കൃതകമായ,
    പരുക്കനായ,
    അപരിഷ്‌കൃതമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ resentment, ഇര്‍വ്വാരു, വിന്ദുഫലം, പരിചരന്‍, രഥോത്സവം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean